Första hjälpen utrustning för företag
En guide till första hjälpen utrustning för företag

Har du någonsin funderat på vad som skulle hända om en olycka eller en nödsituation inträffade på ditt företag? Det är viktigt att vara förberedd och ha en första hjälpen utrustning lättillgänglig för att snabbt och effektivt kunna hantera eventuella skador eller sjukdomar på plats. I detta inlägg kommer vi att gå igenom varför det är viktigt för företag att ha första hjälpen utrustning och vad som bör finnas med i den.

Introduktion – Vad är Första hjälpen utrustning

Första hjälpen utrustning refererar till de nödvändiga verktygen och materialen som används för att behandla skador och ge akut hjälp i händelse av en olycka eller en nödsituation. Det kan inkludera allt från förbandsmaterial till ögonskydd och andningsutrustning.

Varför är det viktigt för företag att ha första hjälpen utrustning

För företag är det viktigt att ha första hjälpen utrustning eftersom akuta sjukdomsfall och olyckor kan inträffa när som helst. Med rätt utrustning kan man göra stor skillnad direkt på plats och snabbt hjälpa en skadad person.

Vad säger arbetsmiljöverket om första hjälpen utrustning

Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsplatser måste vara beredda på första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska riskerna i arbetsmiljön. Föreskrifterna gäller för alla verksamheter och innehåller detaljer om vilken utrustning som behöver finnas och vilka åtgärder som ska vidtas vid olycksfall och akut sjukdom.

Riskbedömning för första hjälpen utrustning inom företag

Riskbedömning för första hjälpen utrustning inom företag är en viktig process för att identifiera och bedöma potentiella risker i arbetsmiljön. Genom att genomföra en noggrann bedömning kan företag anpassa sin Första hjälpen utrustning för att kunna hantera utmaningarna på ett effektivt sätt. Det är avgörande att ha rätt utrustning tillgänglig för att snabbt kunna ingripa vid eventuella skador eller sjukdomar som kan uppstå i arbetssituationen.

Första hjälpen utrustning

Grundläggande första hjälpen utrustning för företag

  • Första hjälpenväskor / Första hjälpen kit
  • Hjärtstartare
  • Andningsutrustning
  • Ögon och ansiktskydd
  • Första hjälpen-skyltar och märkning

Grundläggande första hjälpen utrustning för företag inkluderar olika produkter som är viktiga vid skador eller nödsituationer. För att vara väl förberedd på eventuella olyckor, behöver alla arbetsplatser ha tillgång till högkvalitativ första hjälpen utrustning. Detta inkluderar ofta förbandsväskor, påfyllningar till första hjälpen-stationer och andra relevanta förnödenheter. Genom att ha dessa produkter till hands kan man snabbt erbjuda första hjälpen och förebygga att skador förvärras eller blir livshotande. För att säkerställa anpassad utrustning för företagets specifika risker är det viktigt att köpa produkter från pålitliga företag och ta hjälp av expertis för att anpassa materialet efter era behov. Vi på OneSafete har lång erfarenhet inom både utbildning och försäljning av första hjälpen utrustning. Tveka inte att kontakta oss för mer information och rådgivning.

Första hjälpenväskor

De flesta av oss tänker på ett första hjälpen kit, en ordentlig första hjälpenväska där man hittar de vanligaste sjukvårdsartiklarna. Och ja, första hjälpen-väskor är själva grunden i ett företags första hjälpen utrustning. Dessa finns i en mängd olika storlekar och utföranden. Innehållen kan variera mycket men generellt finns det några saker som alltid inkluderas. Det första är plåster i olika storlekar för att täcka skavsår eller djupare skärsår. Vidare finns material för sårbehandling, såsom blodstoppare och tryckförband för att kunna stoppa blödningar snabbt och effektivt. En sax är ofta vanligt förekommande tillsammans med sårtvättare, handskar, pincett och en gel för mindre brännskador. Med innehåll som är planerat och godkänt av experter på första hjälpen, kan dessa väskor vara avgörande vid olyckor och skador på arbetsplatsen. Allt fler kit innehåller också en tydlig och bra HLR-instruktion samt allmäna första hjälpen instruktioner.

Hjärtstartare

En hjärtstartare är en medicinsk enhet som används för att behandla hjärtstopp. Den är utformad för att ge elektriskt stimulans till hjärtat och återställa en regelbunden hjärtrytm. Hjärtstartaren är en viktig livräddande åtgärd i en nödsituation och bör finnas tillgänglig på platser där människors hälsa och säkerhet är i fokus. Att ha en hjärtstartare på ett företag är avgörande eftersom hjärtstopp kan drabba vem som helst och när som helst. Tiden är en avgörande faktor vid behandling av hjärtstopp, och att ha tillgång till en hjärtstartare kan öka chanserna att överleva. En hjärtstartare kan ge snabba och effektiva instruktioner till användaren om hur man ska använda enheten och rädda liv.

Andningsutrustning

Andningsutrustning kan bestå av enkla andningsmasker till mer avancerade andningsapparater och kan vara ett värdefullt verktyg för att rädda liv. Vid situationer där andningen är hotad och den skadade personen behöver flyttas en viss sträcka utan möjlighet till kontinuerlig manuell andningshjälp av en annan person är andningsutrustning att rekommendera. Genom att ha lättillgänglig och fungerande andningsutrustning kan företag säkerställa att de kan agera snabbt och effektivt vid nödsituationer.

Ögon och ansiktskydd

För företag som hanterar farliga ämnen och kemikalier är ögon- och ansiktskydd avgörande som en del av första hjälpenutrustningen. De skyddar mot allvarliga frätskador på hud och ögon och är viktiga för att personer som ger första hjälpen ska kunna skydda sig själva. Vidare är ögonsköljare (ögonduschar) att rekommendera för arbetsplatser där personal kan få skadliga vätskor och ämnen i ögonen.

Första hjälpen-skyltar och märkning

Första hjälpen-skyltar och märkning är viktigt för att både personal och besökare snabbt skall kunna lokalisera och få tillgång till nödvändig sjukvårdsutrustning vid olyckor eller akuta sjukdomsfall på en arbetsplats. Kom ihåg att se till så att skyltarna är tydliga, synliga och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att säkerställa personalens säkerhet.

Enligt gällande regler och standarder, måste vi använda skyltar och piktogram för att markera var vår första hjälpen-utrustning finns. Dessa skyltar ska följa EN ISO 7010, vilket innebär att de har en specifik design och utformning för att vara tydliga och lättförståeliga. Vi bör också använda åtföljande text till höger om piktogrammet för att tydligare kommunicera informationen. Enligt bestämmelserna ska vi även använda permanenta skyltar för att markera förbud, varning och påbud, samt för att visa vägen till utrymningsvägar och utrustning för första hjälpen. Dessa skyltar ska vara tydliga och lätt synliga för att underlätta snabb och effektiv användning av utrustningen vid behov.

Hjärtstartaren är ofta den som är viktigast att tydligt uppmärka och göra lättillgänglig på företaget. Då ett akut hjärtstopp ofta leder till panik och det kan vara svårt att tänka logiskt och hålla sig lugnt i en sådan stressig situation.

Första hjälpen utrustning för företaget

Första hjälpen-utbildad personal spelar en avgörande roll

En första hjälpen utbildning är mycket värdefull för företaget av flera skäl. Först och främst är det ett sätt att visa omtanke för både medarbetare och besökare. Att ha utbildade medarbetare som kan agera snabbt vid en nödsituation gör en stor skillnad i att rädda liv och minska risk för skador. Om ingen vet hur första hjälpen utrustningen skall användas gör den tyvärr inte mycket nytta där alls. Att ha utbildat personalen så att dem känner sig trygga i att hantera en nödsituation eller olycka kan vara skillnaden mellan liv och död.

För det andra kan första hjälpen utbildning minska risken för skadeutveckling och öka överlevnadschansen vid olycksfall. Genom att ha kunskap om hur man identifierar livshotande skador och sjukdomar samt hur man på bästa sätt larmar till 112 och beskriver händelsen underlättar man förloppen väldigt mycket.

Första hjälpen utbildning kan också vara fördelaktigt ur ett säkerhetsaspekt och för arbetsmiljön överlag. Det ger ofta en känsla av trygghet och gemenskap där medarbetarna vet med sig att de är i goda händer även om något skulle inträffa.

Vi på OneSafety är en helhetsleverantör inom första hjälpen utbildningar och har under flera år utbildat företag och grupper inom ämnet. Är ni intresserade av att veta mer om upplägg, innehåll och priser kring våra första hjälpen utbildningar så är vi aldrig längre bort än ett samtal eller mail.

Checklista för första hjälpen utrustning för företag

Vi rekommenderar att alla företag upprättar och underhåller en checklista för utrustningen som berör första hjälpen på arbetsplatsen. Checklistan bör innehålla frågor som berör hur arbetet organiseras och hur den aktuella kunskapsnivån kan garanteras när det kommer till första hjälpen vid nödsituationer. Det är ett bra verktyg att använda för chefer och andra ansvariga för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas vid behov.

Ha tydliga rutiner för vad som ska göras vid olyckor eller sjukdomsfall. Det är en god idé att genomföra en riskbedömning av arbetsplatsen i fyra steg för att identifiera eventuella faror och möjliga åtgärder. Vi på OneSafety kan erbjuda hjälp med riskanalys, anpassad utbildning och lämplig utrustning för första hjälpen på arbetsplatsen.

Som vi nämnt tidigare är det även viktigt att i synlig form ha anslag uppsatta med information om var första hjälpen-utrustningen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen och relevant telefonnummer att kontakta i nödsituationer. För att underlätta för er kan vi tillhandahålla användbara checklistor för resurser och utrustning samt praktiska guider om hur man agerar i olika situationer.

För att kontrollera att ni uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven och rutinerna kan ni använda er av en allmän checklista initialt. Men att den så snart som möjligt uppdateras till en unikt anpassad checklista utefter era lokaler, riskbedömningen och aktuell utrustning. Det är viktigt att genomgå en översyn av er första hjälpen-utrustning med jämna mellanrum för att säkerställa att den är komplett och uppdaterad.

Med dokumentation och tätare genomgångar kommer ni klara av att hantera eventuella olyckssituationer på bästa möjliga sätt. Genom att anpassa er utbildning efter era specifika behov kan ni säkerställa att ni är förberedda för eventuella nödsituationer. Vi finns vi här för att hjälpa er med detta, vid intresse är ni varmt välkomna att kontakta oss för mer information.

Första hjälpen utrustning på arbetsplatsen

Sammanfattning: Första hjälpen utrustning för företag

När man som företag skapar ett första hjälpen kit finns det alltså flera viktiga saker att tänka på. För det första skall första hjälpen utrustningen finnas nära till hands, eftersom olyckor kan inträffa när man minst anar det och ni behöver agera snabbt. Ert kit bör innehålla utrustning som kan ta hand om vanliga skador och allmäna skador men även specifika skador relaterade till jsut er arbetsplats. Exempelvis är det skillnad mellan vad ett kontor eller en frisörsalong kan behöva jämfört med en mekanisk verkstad eller ett go-kartcenter.

Det finns flera skador och tillstånd som ett första hjälpen kit kan ta hand om. Det kan vara allt från små skärsår och blåmärken till mer allvarliga saker som benbrott eller hjärtstopp. Er första hjälpen låda bör innehålla förnödenheter som förband, plåster, desinfektionsmedel, kylbalsam och andra produkter som kan lindra smärta och minimera skador. När ni väljer en första hjälpen-väska bör ni vara noga med hur den är utformad och vad den innehåller. Det finns många olika modeller och typer att välja mellan, så välj den som passar just ert företag bäst. Den skall vara lätt att ta med sig och att den skall innehålla all den utrustning som behövs för att kunna hantera olika typer av skador och sjukdomar.

När man öppnar första hjälpen-kitet är det viktigt att all utrustning är tydligt förpackad och lätt att hitta. Det kan vara stressande att behöva leta efter rätt verktyg eller medicin i en krissituation, så genomskinliga förpackningar är att föredra. På så sätt kan man direkt hitta det som behövs och agera snabbt och korrekt. Hålla koll på utgångsdatum och se till att hålla utrustningen i gott skick så att den är redo att användas vid behov. En checklista fångar upp det mesta och ger er struktur i arbetet.

Det kanske viktigaste av allt för företag när dem vill vara förberedda på att hantera olyckor och nödsituationer på arbetsplatsen är att ha utbildad personal. Genom att de anställda har lärt sig både första hjälpen och hjärt- och lungräddning kommer dem våga agera och utföra momenten rätt, vilket är avgörande för snabb och effektiv behandling. Det stärker både gemenskapen och ger en trygghet i att det är flera som kan hjälpa till utifall olyckan är framme.

Vi önskar avsluta detta blogginlägg med en enkel uppmaning om att se över er utrustning och stäm av bland medarbetarna – hur väl förberedda är ni om något skulle hända? Vad kan ni göra för att ge er själva de bästa förutsättningarna?

Första hjälpen utrustning för företag
HLR Utbildning i Göteborg
HLR utbildning i Göteborg
Certifierad HLR utbildare i Göteborg

Skrivet av: Fredrik Nyh

Publicerat: 2023-05-27

För att vara väl förberedd på eventuella olyckor, behöver alla arbetsplatser ha tillgång till högkvalitativ första hjälpen utrustning.
Relaterade inlägg & artiklar
HLR kurs för företag i Göteborg: Allt du behöver veta!
HLR kurs för företag i Göteborg: Allt du behöver veta!

Hjärt- och lungräddning, förkortat HLR, är en livräddande teknik som varje individ bör ha kunskap om, inte minst på arbetsplatsen. Att kunna agera snabbt och korrekt i en nödsituation kan vara avgörande för att rädda liv. Därför är det viktigt att arbetsgivaren...

Första hjälpen vid stukning av handled
Första hjälpen vid stukning av handled

Vid en stukning av handleden är det viktigt att agera direkt för att minimera eventuella skador och smärta. En stukning inträffar när ligamenten som håller benen i handleden på plats sträcker sig eller går sönder. Symptomen inkluderar smärta, inflammation, svullnad...

Hur du skall agera vid ormbett
Hur du skall agera vid ormbett

Ormbett är en allvarlig och potentiellt livshotande händelse som kan inträffa vid allt från aktiviteter ute naturen till trädgårdsarbete eller hundpromenaden runt grannskapet. I Sverige är det huggormen som är vanligast att bli biten av och den är också den enda...